Zde se snažíme odpovědět na některé často kladené dotazy. Pokud stále nemůžete najít odpověď na svou otázku, zašlete e-mail na Oddělení pro ubytování – ubytovani [at] cvut [dot] czstyle="color:blue; text-decoration:underline". Neváhejte, Vaše otázka může být důležitá i pro ostatní studenty. Kontaktujte nás, a odpověď na Vaši otázku se brzy objeví na této stránce. Komunikovat s námi můžete v českém či anglickém jazyce. 

 

Ubytování
Platba
Vízum

 

Ubytování na kolejích

Kdo se může ubytovat na kolejích ČVUT?
Studenti prezenční formy studia na vysoké škole (dále jen „VŠ“). Studenti ostatních forem studia na VŠ, studenti jiných škol než vysokých, včetně studentů na stáži a výměnném pobytu, pro které platí specifické smlouvy o ubytování a rovněž absolventi ČVUT v Praze.

Jak a kdy se podává žádost o ubytování na koleji?
O ubytování na kolejích ČVUT je možné žádat NONSTOP celoročně. Každý zájemce musí vyplnit žádost o ubytování na koleji v ISKAM4 a zaplatit nevratný poplatek za podání a zpracování žádosti o ubytování ve výši stanovené v Ceníku náhrad. 

Jak se přihlásím do ubytovacího systému ISKAM4?
Zájemci, kteří nestudují ČVUT, se musí registrovat v ISKAM4. Uchazeči ČVUT, kteří si podali přihlášku ke studiu, použijí jako login svou e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu a jako heslo číslo přihlášky ke studiu. Studenti ČVUT se mohou přihlásit do ISKAM4 prostřednictvím uživatelského jména a hesla ČVUT. Všichni se mohou přihlásit pomocí své emailové adresy uvedené ISKAM4 a hesla, které si nastavili při registraci.

Jaké dokumenty potřebuji při nástupu k ubytování na kolej?
Občanský průkaz nebo pas, u fyzické osoby, která není občanem České republiky, pas nebo povolení k pobytu a osobně vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek; 1 x průkazové foto. 

Můžu se ubytovat i mimo provozní dobu koleje?
Standardní ubytování pobíhá vždy v pracovní dny v provozní době. Ve výjimečných případech je možné nastoupit mimo provozní dobu, ale vždy se musíte domluvit předem s hospodářkou koleje. Stáže ČVUT ubytováváme 24 hodin 7 dní v týdnu v termínu řádných nástupů v souladu s Harmonogramem ubytování (dále jen „HU“).

Můžu mít na koleji zvíře?
Na kolejích není povoleno chovat a vodit psy, kočky ani jiná zvířata. Výjimku může udělit vedoucí koleje na základě písemné žádosti ubytované osoby, doložené souhlasným vyjádřením spolubydlících. Vedoucí koleje si musí vyžádat od ubytovaného potvrzení od veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete (ne starší než jeden kalendářní měsíc) a nezávadnosti jeho chovu. Poplatek za zvíře viz Ceník náhrad

Můžu bydlet na jednolůžkovém (single) pokoji?
„Single use“ ubytování je na kolejích ČVUT povolováno až po vyřízení všech žádostí o ubytování pro daný AR. Povolení „single use“ ubytování je v termínu uvedeném v HU pro aktuální AR. „Single use“ ubytování je plně v kompetenci hospodářek jednotlivých kolejí. „Single use“ ubytování je poskytováno ubytovaným, kteří si o ně písemně požádají (žádost je u paní hospodářky na koleji), kteří bydlí sami na dvoulůžkovém pokoji, za 1,7 násobek ceny ubytování. O „single use“ ubytování nelze požádat na 3lůžkovém či 4lůžkovém pokoji. Pokud chcete „single use“ ubytování zrušit, musíte tak učinit písemně k rukám paní hospodářky. Do žádosti uvedete Vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na zrušení „single use“ ubytování a k jakému datu „single use“ rušíte, datum podání žádosti a Váš podpis.

Můžu si vyměnit pokoj v rámci koleje/kolejí?
Výměna pokoje v rámci jedné koleje je možná po projednání s hospodářkou koleje, výměna mezi kolejemi pouze po projednání s hospodářkami příslušných kolejí. Stěhování ubytovaných studentů v rámci všech kolejí ČVUT je možné od termínu uvedeném v HU pro aktuální AR (max. 1x za semestr). Pokud máte zaplaceny členské příspěvky a stěhujete se z koleje na kolej v rámci kolejí ČVUT, musíte o tom informovat admina na nové koleji. Vaše platba příspěvku bude uznána a budete připojeni do sítě na nové koleji.

Můžu si rezervovat ubytování na prázdniny?
Dodatečné rezervace na prázdninové ubytování jsou v termínu uvedeném v „Harmonogramu ubytování“ pro aktuální akademický rok a všichni ubytovaní si je provádějí přes ubytovací systém ISKAM4. Pouze partnerské páry si provádějí rezervaci u hospodářky té koleje, na které chtějí o prázdninách bydlet.

Jak můžu přerušit nebo ukončit ubytování na koleji?
V kanceláři Vaší hospodářky si vyzvednete formulář „Výpověď smlouvy o ubytování“. Vyplníte a odevzdáte jej Vaší paní hospodářce. Výpověď smlouvy o ubytování podáváte nejpozději 30 kalendářních dnů před požadovaným ukončením ubytování. Při odchodu z koleje budete potom platit ubytování ke dni Výpovědi smlouvy o ubytování a zároveň Vám bude vrácena jistota na ubytování (pokud byste nepodal/-a výpověď a ukončil/-a byste ubytování, budete platit ubytování ke dni odchodu z koleje, ale nebude Vám vrácena jistota – toto neplatí posledních 30 dnů platnosti smlouvy o ubytování, viz níže). Pokud chcete ubytování ukončit v průběhu posledních 30 dnů platnosti Vaší smlouvy o ubytování, není potřeba podávat výpověď. Posledních 30 dnů platnosti smlouvy ukončíte ubytování po dohodě s paní hospodářkou a při odchodu Vám bude vrácena ubytovací jistota. Pokud dodáte na OpU potvrzení o ukončení či přerušení studia, bude Vám umožněno okamžité ukončení smlouvy o ubytování (bez předchozího podání výpovědi) a současné vrácení ubytovací jistoty. Ubytovaný je povinen řešit výše popsané situace do tří pracovních dnů (včetně), v opačném případě nese ke své tíži následky z nedodržení této povinnosti.

Můžu přerušit nebo ukončit studium, ale bydlet dál na koleji?
Všichni ubytovaní studenti, kteří studium ukončí nebo přeruší, nemusí ukončit ubytování na koleji, ale mohou si požádat o změnu ubytování na Ceník ubytování. Žádost má k dispozici Vaše paní hospodářka na příslušné koleji. Žádost vyplníte, uvedete datum ukončení studia – doložíte potvrzením ze školy a odevzdáte Vaší paní hospodářce. Paní hospodářka se musí k Vaší žádosti vyjádřit (zda jste během ubytování dodržoval/-a smlouvu o ubytování) a předá ji na OpU k vyřízení. Žádosti bude vyhověno za daných podmínek na dobu minimálně 30 kalendářních dnů (pokud je ubytovaný požaduje), maximálně do konce aktuálního AR.

Je na kolejích připojení k internetu?
Internetové připojení na kolejích ČVUT poskytují kolejní kluby Studentské unie ČVUT svým členům jako členskou výhodu. Členem klubu se ubytovaný stává ve chvíli vyplnění registrace a zaplacení členských příspěvků ve výši odpovídající výhodám, které chce využívat. Výše členských příspěvků je stanovena daným klubem. Pokud máte zaplaceny členské příspěvky a stěhujete se z koleje na kolej v rámci kolejí ČVUT, musíte o tom informovat admina na nové koleji. Vaše platba příspěvku bude uznána a budete připojeni do sítě na nové koleji.

Jak a kde se nahlašují závady na koleji?
Havárie, tj. prasklá voda, únik plynu, výpadek proudu, vypadlé okno apod. hlásíte IHNED na vrátnici/recepci Vaší koleje, potom případně přes ISKAM4. Běžná závada = vše, co není havárie a počká do druhého dne hlásíte přes ubytovací systém ISKAM4, kam mají všichni ubytovaní přístup.

Jak a kde mám nahlásit krádež nebo pojistnou událost?
Při zjištění krádeže voláte Policii ČR (linka 158 – zdarma). S ničím v pokoji nehýbáte! Poté neprodleně nahlásíte událost u Vaší paní hospodářky (v úředních hodinách) a vyplníte formuláře pro pojišťovnu. Po zjištění škodní události (= všechny pojistné události vyjma krádeže) ji neprodleně nahlásíte u Vaší paní hospodářky (v úředních hodinách) a vyplníte formuláře pro pojišťovnu.

Platba

Jaká je výše plateb za kolej?
Výše plateb za ubytování na kolejích ČVUT se řídí platnými ceníky:

  • Ceník kolejného - platí pouze pro studenty českých vysokých škol, kteří své studium prokáží v souladu s ubytovacími dokumenty platnými pro daný akademický rok.
  • Ceník ubytování - platí pro ubytované, kteří ukončili studium (od 4. pracovního dne po ukončení studia);  čekatele na bakalářské, navazující či doktorské studium a absolventy VŠ; zaměstnance firem   spolupracujících s ČVUT v Praze a ostatní kategorie uvedené v daném ceníku.
  • Ceník pro zaměstnance ČVUT - platí pro zaměstnance ČVUT, na základě podané žádosti, kterou doporučí nejbližší nadřízený vedoucí zaměstnanec a potvrdí personální oddělení příslušné součásti ČVUT.

Kde a jak můžu zaplatit za kolej?
Úhrada ubytovacích služeb a poplatků s ní souvisejících probíhá formou inkasa, které je realizováno v období od 9. do 13. dne běžného měsíce (datum připsání platby na účet ubytovatele musí být nejpozději 15. dne běžného měsíce). Je možné využít i metodu platby pomocí on-line platební brány   GOPAY

Platba je realizovatelná i platební kartou na jednom z výběrčích míst, a to: Masarykova kolej, Strahov Centrální recepce a kolej Podolí a na dalších vybraných kolejích. Platby v hotovosti nejsou možné. 

Proč si mám zřídit pro placení kolejného inkaso a ne příkaz k úhradě?
Každý měsíc se výše kolejného mění (protože je počítána z denní sazby kolejného). Trvalý příkaz k úhradě je možné zřídit pouze na jednu konkrétní částku. Pokud budete platit jednorázovým příkazem, pak musíte zjišťovat výši kolejného na každý měsíc zvlášť a také musíte hlídat datum splatnosti kolejného. V případě, že pošlete špatnou částku nebo zaplatíte kolejné po splatnosti, může dojít k případnému vyměření penále ve výši 25 Kč/den.

Co mám dělat, když chci platit kolej inkasem z účtu?
Váš první krok bude směřovat k vaší paní hospodářce, abyste se ubezpečil/-a, jaký peněžní limit je vhodné na vaše inkaso nastavit (počítejte s cenou za ubytování 31 dnů + záloha na elektro + případný doplatek elektro + a jiné.). Ve Vaší bance (musí to být banka v České republice) požádáte o platbu inkasem na konto SÚZ ČVUT v Praze: 27-4082130287/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6, konstantní symbol 0308. V bance nastavíte četnost inkasa 1 x za měsíc. Sami si zadáte číslo svého bankovního účtu ve webovém rozhraní, označíte platbu inkasem a zajdete k vaší hospodářce, u které vyplníte formulář s písemným souhlasem pro platbu inkasem. Vyplněním čísla bankovního účtu dáváte SÚZ ČVUT v Praze souhlas k inkasu aktuálně splatných pohledávek z uvedeného bankovního účtu. 

V jaké výši si mám nastavit inkasní limit?
Je nutné si nastavit inkasní limit alespoň ve výši kolejného za 31 dní. V případě, že budete využívat i dalších placených služeb poskytovaných na kolejích, je nezbytné výši inkasního limitu adekvátně navýšit. Doporučujeme nastavit limit inkasa ve výši dvouměsíčního kolejného.

Kde najdu variabilní symbol k identifikaci mé platby za kolej?
Pro platbu ubytování a poplatků s tím souvisejících je nutné uvádět variabilní symbol. Ten naleznete v ubytovacím systému ISKAM4 ve vašich „Základních údajích“.

Co je rezervační jistota? Jaká je její výše a do kdy jí mám zaplatit?
Rezervační jistota slouží primárně k potvrzení zájmu o ubytování na koleji. Dále plní funkci vratné zálohy. Studenti hradí výši rezervační jistoty uvedenou v Harmonogramu ubytování pro aktuální akademický rok. Termín platby rezervační jistoty naleznete ve stejném dokumentu.
Rezervační jistota je pro aktuální akademický rok stanovena v jednotné výši pro všechny druhy ubytování na 3500 Kč. 

Co je ubytovací jistota a jaká je její výše?
Po přidělení ubytovacího místa se při podpisu smlouvy o ubytování mění rezervační jistota na tzv. „ubytovací jistotu“, která činí 30násobek denní sazby za dané konkrétní ubytování (vznikne doplacením do výše 30násobku denní sazby ceny za ubytování k rezervační jistotě). Denní sazba je k nalezení v příslušných cenících. Pokud student odchází z koleje a pokoj vrací v pořádku a splní i podmínku případné výpovědi smlouvy o ubytování, jistota se mu vrací v plné výši.

Co vše mám zaplatit, než se ubytuji na koleji?
Standardně je požadována úhrada ubytovací jistoty, pojištění a elektro zálohy podle „Ceníku náhrad“, viz. ceníky a úhrada ubytování ode dne nástupu na kolej do konce daného měsíce.

Do kdy mám mít zaplacenou kolej?
Ubytování se platí měsíčně, vždy do 15. dne v měsíci, v souladu s příslušnými ceníky.

Vízum

Potřebuji pro ubytování vízum, pokud pocházím ze země, která má s ČR vízovou povinnost?
Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností musí mít číslo víza uvedeno ve svém pasu.

Jaké dokumenty mám předložit, pokud se chci ubytovat na koleji?
Pas nebo biometrickou kartu a vyplněný přihlašovací lístek.

Co mám udělat, pokud chci potvrzení o zajištění ubytování pro žádost o vízum do ČR?
Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří si o ubytování žádají v ubytovacím systému ISKAM4 a zároveň žádají o potvrzení z důvodu prodloužení víza v ČR nebo teprve žádají o vystavení víza do ČR, si přímo v žádosti o ubytování na koleji zaškrtnou jednu z variant:
1. Ti, kteří jsou již v ČR, žádají o potvrzení ubytování kvůli prodloužení víza v ČR.
Potvrzení si může student vyzvednout osobně na OpU, Vaníčkova 315/7, Praha 6, nebo dle domluvy je mu zasláno doporučeně na adresu v ČR, kterou uvede. Zároveň je mu zaslána informace s kopií potvrzení na e-mail uvedený v ubytovacím systému.
2. Ti, kteří si teprve žádají o vízum v ČR.
Pokud si student požádá e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] czubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:blue; text-decoration:underline", doklad o zajištění ubytování zašle Opu doporučeně Českou poštou na adresu, kterou student uvede a zároveň je mu zaslána informace s kopií potvrzení na e-mail uvedený v ubytovacím systému ISKAM4.

Co mám udělat, pokud chci potvrzení o ubytování pro prodloužení víza v ČR?
Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří jsou již na koleji ČVUT aktuálně ubytovaní, dostanou potvrzení o ubytování pro prodloužení víza v ČR přímo u hospodářky na své koleji. Při žádosti předkládáte pas.

Kolik stojí potvrzení o ubytování pro vízové účely?
Potvrzení o ubytování pro vízové účely je pro studenty mimo ČVUT zpoplatněno a to v souladu s Ceníkem náhrad.